Press ESC to close

Tag:

misinformation

2   Articles
2
3 Min Read

From Papyrus to Print

A Journey Through Communication Evolution. col. -8, ll. 2-14: 2 …]ι̣μ̣εν τοὺϲ̣ [πα]ρ̣[ὰ Ξ]ε̣- νοφάντωι το̣ιούτου[ϲ, ὃ καὶ ὑπ’ ἄ̣λλων δοκεῖ 5 γείνεϲθαι, παραπλη- ϲίωϲ δ̣’ ο̣ὐδὲ παρ̣’ ἑτέρωι ἴδι̣ον…